Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς που υπόκεινται στο Ν.4412/2016 για την προετοιμασία και διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων, προμηθέων και υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν:

  • 1. Προετοιμασία και κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της Ενιαίας Αρχής Συμβάσεων (Ν.4412/16).
  • 2. Συμβουλευτική υποστήριξη για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
  • 3. Η συμβουλευτική υποστήριξη για τη διενέργεια του ηλεκτρονικου διαγωνισμου μέχρι του σταδίου της κατακύρωσης του αποτελέσματος και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Επιπλέον η εταιρία με βάση την πολυετή της εμπειρία, αναλαμβάνει την παροχή υποστήριξης για την συμμέτοχη τους σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς του Ν.4412/2016 σε ιδιωτικούς φορείς που είναι προμηθευτές προμηθειών υπηρεσιών ή έργων