Η γενικότερη Δραστηριότητα της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε εντάσσεται στην «Συμβουλευτική – Σύμβουλοι επιχειρήσεων και φορέων», ενώ εξειδικευμένο αντικείμενό της αποτελεί η ανάπτυξη ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, η εκπόνηση μελετών οικονομικού ενδιαφέροντος, η ανάπτυξη και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και οι εφαρμογές συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, κλπ.).

Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε είναι: