Η γενικότερη Δραστηριότητα της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε εντάσσεται στην «Συμβουλευτική – Σύμβουλοι επιχειρήσεων και φορέων», ενώ εξειδικευμένο αντικείμενό της αποτελεί η ανάπτυξη ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, η εκπόνηση μελετών οικονομικού ενδιαφέροντος, η ανάπτυξη και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και οι εφαρμογές συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, κλπ.).

Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

Anelixis Yphresies Symouleutikes

Δείτε Περισσότερα

- Επιχειρησιακός Ανασχεδιασμός (business process reengineering)
- Στρατηγικός Σχεδιασμός (business plan)
- Χρηματοοικονομική Διοίκηση
- Διαχείριση Έργου (Project Management)
- Συμβουλευτική υποστήριξη

Anelixis Yphresies Idiotikes Ependyseis

Δείτε Περισσότερα

- Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)
- Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
- Σύνταξη επενδυτικών προτάσεων για τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες πχ. Leader, Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ)
- Διαχείριση - παρακολούθηση έργων (Project Management)
- Διαχείριση και αξιολόγηση σε σύνθετα έργα.

Anelixis Yphresies European Proje

Δείτε Περισσότερα

- Δικτύωση φορέων και ΟΤΑ στην Ελλάδα και το εξωτερικό
- Τεχνική και διοικητική υποστήριξη Εταίρων διακρατικών προγραμμάτων και έργων
- Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Anelixis Yphresies Texnikos Symvoulos

Δείτε Περισσότερα

- Τεχνική και διοικητική Υποστήριξη στην ωρίμανση δημοσίων έργων
- Τεχνική και διοικητική υποστήριξη στις διαδικασίες δημοπράτησης και συμβασιοποίησης
- Τεχνική και διοικητική υποστήριξη στην παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
- Συμβουλευτική υποστήριξη
- Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ενημέρωση
- Παροχή τεχνικής στήριξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού
- Θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- Εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
- Υποστήριξη και δικτύωση
- Οργάνωση δράσεων προβολής ενημερωτικών ημερίδων

Anelixis Yphresies ISO

Δείτε Περισσότερα

- ISO 9001 : Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
- ISO 14001 : 2004-Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- ISO 22000 (HACCP) - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)
- OHSAS 18001 : 1999 / ΕΛΟΤ 1801 – Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
- ISO 27001 : 2005-Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών
- ΚΠΑ (CAF) – Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – Common Assessment Framework
- EFQM - Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας
- ISO 26000 - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Anelixis Yphresies Katart

Δείτε Περισσότερα

- Επικοινωνία
- Marketing
- Πωλήσεις
- Management
- Χρήση Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
- Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
- Σύγχρονα μέσα προβολής της επιχείρησης
- Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας
- Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
- Θέματα περιβάλλοντος
- Εξειδικευμένα τεχνικά θέματα

Anelixis Ekponhsh Sxediwn

Δείτε Περισσότερα

- Τοπικά Αναπτυξιακά προγράμματα
- Εκπόνηση μελετών Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης
- Εκπόνηση μελετών για την δημιουργία και εφαρμογή Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας
- Ολοκληρωμένα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα Απασχόλησης και καταπολέμησης της Ανεργίας
- Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας έργων
- Εκπόνηση μελετών Κοινωνικής ένταξης

null

Δείτε Περισσότερα

Η εταιρεία, τα τελευταία έτη, παρέχει υπηρεσίες για την εκπόνηση σχεδίου στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε φορείς και επιχειρήσεις, η οποία αφορά στην υλοποίηση συγκεκριμένων μετρήσιμων βημάτων για την προετοιμασία και εφαρμογή του ISO 26000.