Τεχνική και διοικητική Υποστήριξη στην ωρίμανση δημοσίων έργων

για την υποβολή τους σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τεχνικές μελέτες, τεύχη προδιαγραφών, τεύχη δημοπράτησης, υποβολή τεχνικών δελτίων, υποβολή – παρακολούθηση φακέλων έργων.

Τεχνική και διοικητική υποστήριξη στις διαδικασίες δημοπράτησης και συμβασιοποίησης

δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων έργων, δημοσιοποίηση διαγωνισμών, προεγκρίσεις από διαχειριστικές αρχές, σχέδια συμβάσεων.

Τεχνική και διοικητική υποστήριξη στην παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων,

ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ, σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, σύνταξη Δελτίων Παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, υποστήριξη στη διενέργεια ελέγχων κλπ

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ενημέρωση

για την αξιοποίηση Προκηρύξεων, αναφορικά με Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Διαδικασίες υλοποίησης Εθνικών Προγραμμάτων.

Παροχή τεχνικής στήριξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού

αλλά και σε άλλους τοπικούς φορείς για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή τους και για τη σύνταξη των ανάλογων Τεχνικών Δελτίων Έργων.

Εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης

σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Διαχείριση και αξιολόγηση σε σύνθετα έργα