Τεχνική και διοικητική Υποστήριξη στην ωρίμανση δημοσίων έργων

Για την υποβολή τους σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τεχνικές μελέτες, τεύχη προδιαγραφών, τεύχη δημοπράτησης, υποβολή τεχνικών δελτίων, υποβολή-  παρακολούθηση φακέλων έργων.

Τεχνική και διοικητική υποστήριξη στην παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ, σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, σύνταξη Δελτίων Παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, υποστήριξη στη διενέργεια ελέγχων κλπ.

Τεχνική και διοικητική υποστήριξη στις διαδικασίες δημοπράτησης και συμβασιοποίησης

Δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων έργων, δημοσιοποίηση διαγωνισμών, προεγκρίσεις από διαχειριστικές αρχές, σχέδια συμβάσεων.

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ενημέρωση

Για την αξιοποίηση Προκηρύξεων, αναφορικά με Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Διαδικασίες υλοποίησης Εθνικών Προγραμμάτων.

Συμβουλευτική υποστήριξη

Σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης και για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας.

Παροχή τεχνικής στήριξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού

Αλλά και σε άλλους τοπικούς φορείς για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή τους και για τη σύνταξη των ανάλογων Τεχνικών Δελτίων Έργων.

Θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Tεχνική υποστήριξη, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας,  κλπ.

Εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Υποστήριξη και δικτύωση

Των φορέων με αντίστοιχους φορείς Ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο υλοποίησης διακρατικών προγραμμάτων και έργων.

Οργάνωση δράσεων προβολής ενημερωτικών ημερίδων

Για πληροφόρηση των Δημοτών και των φορέων / νομικών προσώπων του.