Το έργο «Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics in the Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta», απευθύνεται στην πρόκληση της ΕΕ για τα πλαστικά, και ειδικότερα για τα πλαστικά μίας χρήσης (SUP). Ο κύριος στόχος του έργου είναι να εφαρμοστεί μια κοινή λύση για την Ευρωπαϊκής κλίμακας πρόκληση των πλαστικών, με τη δημιουργία μιας διακρατικής κοινοπραξίας για την υποστήριξη του τουριστικού τομέα σε μια προσπάθεια για τη μείωση της κατανάλωσης, της απόρριψης και των επιπτώσεων των πλαστικών μιας χρήσης (SUP), σύμφωνα με την Οδηγία 2019/904 της ΕΕ. Το παρόν έργο, θα στηρίξει επιλεγμένα δείγματα παράκτιων τουριστικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο, τη Μάλτα για τη μετάβασή τους σε βιώσιμα και οικονομικά αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα μέσω πιλοτικών προγραμμάτων. Τα πιλοτικά αυτά προγράμματα θα εντοπίσουν και θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα SUP με φιλικότερες προς το περιβάλλον, άμεσα διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές, με τη βοήθεια ενός ειδικού υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων (DST) το οποίο θα αναλύει παράλληλα τη βιωσιμότητά τους. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.

Διάρκεια και Χρηματοδότηση
Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – ΕΟΧ (European Economic Area – EEA) και του Νορβηγικού Ταμείο Περιφερειακής Συνεργασίας (https://eeagrants.org/) για τους τομείς προτεραιότητας που αφορούν στο Περιβάλλον, την Ενέργεια, την Κλιματική Αλλαγή και την Οικονομία Μειωμένων Εκπομπών Άνθρακα, ενώ περιλαμβάνει συνολικά εννέα (9) τουριστικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα (3 σε κάθε περιοχή).

Στόχοι

  • Μελέτη και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης για κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο
  • Προσδιορισμός, κοινοποίηση και εφαρμογή καλών πρακτικών και μεθοδολογιών προηγούμενων προγραμμάτων της ΕΕ και σχετικών δράσεων των εταίρων
  • Μείωση της κατανάλωσης, της απόρριψης και των επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης μέσα από την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου
  • Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και της έκβασης του σε δυνητικούς δικαιούχους αλλά και στο ευρύτερο κοινό
  • Ευαισθητοποίηση τουλάχιστον 300 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 30 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ΜΚΟ) μέσα από τη διάδοση των αποτελεσμάτων (outputs)

Ευαισθητοποίηση

Η ευαισθητοποίηση του κοινού για το έργο και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής καμπάνιας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Σημαντικός στόχος για το έργο είναι η επικοινωνία των αποτελεσμάτων σε τουλάχιστον 300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και σε 30 Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) στην Ευρώπη ώστε να αυξηθεί η γνώση, να προωθηθεί η βιωσιμότητα και να αλλάξει θετικά η συμπεριφορά σε σχέση με την ελαχιστοποίηση / απαγόρευση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης σε ΜΜΕ, ΜΚΟ, του κοινού και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στην Ευρώπη και ευρύτερα, κατά τη διάρκεια και με το πέρας του έργου.

Εταίροι Έργου

Aspon Consulting Ltd – Επικεφαλής Εταίρος
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου – Δικαιούχος
ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. – Δικαιούχος
CELLOCK LTD – Δικαιούχος
AISEnvironment – Δικαιούχος
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων – Δικαιούχος

Μάθετε περισσότερα για το έργο:
https://www.supmed.eu/

Ακολουθήστε μας:
Facebook Twitter LinkedIn