Η εγκατάσταση και η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο διοίκησης και ανάπτυξης ενός οργανισμού. Συνιστά, επίσης, παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της  αποδοτικότητας, καθώς, συμβάλει στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την παρακολούθηση των ακόλουθων συστημάτων:

  • ISO 9001 : Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001 : 2004-Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 22000 (HACCP) – Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)
  • OHSAS 18001 : 1999 / ΕΛΟΤ 1801 – Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
  • ISO 27001 : 2005-Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών
  • ΚΠΑ (CAF) – Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – Common Assessment Framework
  • EFQM – Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας
  • ISO 26000 – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη