Η εγκατάσταση και η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο διοίκησης και ανάπτυξης ενός οργανισμού. Συνιστά, επίσης, παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της  αποδοτικότητας, καθώς, συμβάλει στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την παρακολούθηση των ακόλουθων συστημάτων:

  • ISO 9001 : Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001 : 2004 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 22000 (HACCP) – Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)
  • OHSAS 18001 : 1999 / ΕΛΟΤ 1801 – Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
  • ISO 27001 : 2005 – Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών
  • ΚΠΑ (CAF) – Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – Common Assessment Framework
  • EFQM – Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας
  • ISO 26000 – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εκπονούμε μελέτη διάγνωσης των επιμορφωτικών αναγκών των εργαζομένων στην επιχείρησή σας και την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες. Αναλαμβάνουμε την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη του κόστους επιμόρφωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, είτε μέσω του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ είτε μέσω άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων.