Το πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε είναι να παρέχει υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, βάσει ενός συστήματος διοίκησης και λειτουργίας που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των μεθόδων και των αποτελεσμάτων της.

Η εταιρεία ανταποκρίνεται στα προηγούμενα μέσα από την οργάνωση και λειτουργία της σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατάENISO 9001:2015 και στηρίζεται:

 • στην ικανότητα και εξειδίκευση του προσωπικού της
 • στην άρτια εσωτερική δομή και λειτουργία της
 • στη συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού της
 • στη συστηματική αξιολόγηση των συνεργατών της
 • στις αναγκαίες επενδύσεις με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της
 • στην τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις στους τομείς δραστηριότητάς της
 • στη διαρκή παρακολούθηση και ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των Πελατών της

Κρίσιμες διεργασίες για την υλοποίησης της αποστολής της εταιρείας αποτελούν:

 • Η προσέγγιση των πελατών της με υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Η ανάληψη έργων βάσει συγκεκριμένων και κοινά αποδεκτών όρων συνεργασίας
 • Η υλοποίηση των έργων με τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα και αξιοπιστία
 • Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης και ωφέλειας των πελατών της

Η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015. Η έκταση του συστήματος καλύπτει τις δραστηριότητες που αφορούν:

Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στα εξής θεματικά πεδία:

 • Αναπτυξιακός Σχεδιασμός,
 • Οικονομικές Μελέτες,
 • Επιχειρησιακή Έρευνα,
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
 • Διοίκηση και διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Προγραμμάτων,
 • Συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
 • Υπηρεσίες Marketing και επικοινωνίας,
 • Συστήματα ποιότητας

Η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Πρότυπο Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ: 1435:2009. Η έκταση του συστήματος καλύπτει τις δραστηριότητες που αφορούν:

 • Υπηρεσίες Επικοινωνίας στους εξής τομείς:
 • Δημοσιότητα και προβολή
 • Διάχυση και ενημέρωση
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Προώθηση Πωλήσεων
 • Μάρκετινγ

Τέλος, η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001: 2015.