Τίτλος έργου :  Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της «έξυπνης πόλης» στην πόλη των Χανίων (Π 5.2.1)

Το επιχειρησιακό σχέδιο εκπονήθηκε με βασικό στόχο την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της “έξυπνης πόλης” στην πόλη των Χανιών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου – Smart Cities», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020».

Κύρια επιδίωξη της μελέτης ήταν η ενσωμάτωση στον σχεδιασμό του Δήμου Χανίων πολιτικών, εφαρμογών και δράσεων «έξυπνων πόλεων» με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, αναπτύσσοντας όλους του άξονες της έξυπνης πόλης: διακυβέρνηση, οικονομία, περιβάλλον, κινητικότητα, πολίτες, διαβίωση.