ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού, διοργάνωση ημερίδων και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020»»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Χανίων

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης και επικοινωνίας της Πράξης Smart Cities και συγκεκριμένα: 1. Υπηρεσίες Παρακολούθησης, Διαχείρισης &  Συντονισμός της έργου 2. Υπηρεσίες διοργάνωσης δύο (2) ημερίδων πληροφόρησης στο Δήμο Χανίων, 3. Προετοιμασία και ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης.