ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Παροχή υπηρεσιών για την «Υποστήριξη στην προετοιμασία πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ για τα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Αγίου Νικολάου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής – οριστικοποίηση του σχήματος (Δικαιούχος – Συνδικαιούχος) για την υποβολή της πρότασης, η οριστικοποίηση πρότασης – Επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία παρέμβασης, η συμπλήρωση των δεδομένων και των Εντύπων της Πρόσκλησης  καθώς και η υποστήριξη του Δήμου για την υποβολή της έως και την έγκριση της.