Τίτλος έργου :  Εκπόνηση Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου  για την Περίοδο 2021-2027

Σύντομη Περιγραφή   : Η εκπόνηση της  Στρατηγικήσ Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) για την ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου,  εκπονήθηκε  στο πλαίσιο της Πρόκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας για την «υποβολή Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στα πλαίσια αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της περιόδου 2021-2027».