ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Eκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2.) της Πράξης «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και Ακρωνύμιο “GEO-IN” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ          

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης για την
ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπου περιλαμβανόταν η Αποτύπωση, ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης του γενικού προφίλ της περιοχής του Γεωπάρκου Σητείας καθώς και αναλυτικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο Γεωπάρκο Σητείας.