Τίτλος έργου :   Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Χανίων (City Marketing, City Branding) (Π 5.2.2)

Το στρατηγικό σχέδιο Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Χανίων (City Marketing, City Branding) εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου – Smart Cities», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020».

Στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προβολής και η ανάδειξη του Δήμου Χανίων σε σημαντικό αναπτυξιακό πόλο και ελκυστικό χώρο διαβίωσης με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, ενισχύοντας παράλληλα την προβολή δράσεων «έξυπνης πόλης».