Τίτλος έργου :   Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Πάφου (City Marketing, City Branding) (Π 5.2.2)

Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Πάφου (City Marketing, City Branding), αφορά στο σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προβολής για την ορθολογική και προσανατολισμένη διαχείριση των επισκεπτών της αλλά και την βελτίωση της θέσης της Πάφου ως τουριστικός προορισμός σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την προβολή δράσεων «έξυπνης πόλης».

Η μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου – Smart Cities», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020».