ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη/Εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων για την Α΄ δράση της ενίσχυσης των ΜΜΕ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης /εμπειρογνωμοσύνης αναφορικά με τον πληροφοριακό και επιχειρησιακό σχεδιασμό (να είναι έτοιμες οι διαδικασίες προς χρήση από τους επενδυτές) και στον ηλεκτρονικό έλεγχο (debagging) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια της Α΄ δράσης της ενίσχυσης των ΜΜΕ, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που προκήρυξε το ΥΠΟΙΑΝ