ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Δημιουργία Δυναμικού Αναδρομικού Περιφερειακού Υπολογιστικού Υποδείγματος Γενικής Ισορροπίας, το οποίο θα υποβοηθήσει τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή ενός Δυναμικού – Αναδρομικού Διαπεριφερειακού Υπολογιστικού Υποδείγματος Γενικής Ισορροπίας ΔΑΠΥΥΓΙ για τις Αγροτικές/Αστικές περιοχές της χώρας και η αξιοποίησή του για την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων τόσο της εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 και του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ 2014-2020, όσο και εναλλακτικών σεναρίων που αφορούν την επερχόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ