ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες διαχείρισης και συντονισμού δημοσιότητας και πληροφόρησης της, διαχείρισης πράσινης κινητικότητας και Αξιολόγησης της της Πράξης με ακρωνύμιο «ECOROUTS» του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο του ΠΣ INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Χανίων

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της Πράξης, την διάχυση των αποτελεσμάτων της στον τοπικό και περιφερειακό τύπο, την διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης καθώς και την αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας των ηλεκτροκίνητων οχημάτων που προμηθεύτηκε ο Δήμος. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου συντάχθηκε μια μελέτη για τον καθορισμό των συνθηκών για μελλοντική εγκατάσταση & λειτουργία ηλεκτρικών λεωφορείων στην πόλη των Χανίων.

Δείτε το βίντεο για την παρουσίαση των παραδοτέων του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο της Πράξης που δημιουργήθηκε από την εταιρεία μας στον σύνδεσμο που ακολουθεί