ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τεχνική υποστήριξη – εμπειρογνωμοσύνη προς την Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ   για την εκπόνηση στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και την υποβολή πρότασης μονοτομεακού Προγράμματος Αλιείας στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD /LEADER.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ     

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ολοκληρωμένης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης για την  υποβολή πρότασης του Τοπικού Μονοτομεακού Προγράμματος, στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD /LEADER για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγισης.

ΚΑΒΑΛΑ