ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τεχνική υποστήριξη – εμπειρογνωμοσύνη προς το  Κέντρο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης  Σάμου για την εκπόνηση στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD /LEADER

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κέντρο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης  Νομού Σάμου Α.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ολοκληρωμένης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και την υποβολή Πρότασης στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD /LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγισης.