ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Σύμβουλος Υποστήριξης του Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δήμου Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ¨Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής¨ του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Χανίων

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου είναι η Υποστήριξη του ΕΦΔ (Δήμος Χανίων) ως προς την αξιολόγηση των δράσεων και της εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων, την καταγραφή και διαχείριση κινδύνων υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου και την σύνταξη προτάσεων για την αντιμετώπιση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης καθώς και την διεξαγωγή Ερευνών πεδίου με χρήση ειδικών ερωτηματολογίων προς τους ωφελούμενους των παρεμβάσεων της Στρατηγικής (πολίτες, επιχειρήσεις, κ.λ.π) και στη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων εφαρμογής των δράσεων επενδυτικών προτεραιοτήτων, για τη μέτρηση των δεικτών αποτελέσματος.