ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σύμβουλος Υποστήριξης της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για τη διενέργεια διαγωνισμού άνω των ορίων δράσεων επικοινωνίας στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Κρήτη 2014 -2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του νόμου 4412/2016, με την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας (Άξονες Προτεραιότητες 6 & 7): Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, Προετοιμασία τευχών, συμβουλευτική υποστήριξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέχρι του σταδίου της κατακύρωσης του αποτελέσματος των διαγωνισμών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.