ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την εξειδίκευση, ωρίμανση και υλοποίηση δράσεων του ΕΚΤ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η τεχνική και επιστημονική στήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στην εξειδίκευση, ωρίμανση και παρακολούθηση των Δράσεων ΕΚΤ του εγκεκριμένου ΠΕΠ και πιο συγκεκριμένα των Θεματικών Στόχων 08 “Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού” και 09 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων”.