ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Μυλοποτάμου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Δήμος Μυλοποτάμου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο