ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης στην επιτάχυνση εκτέλεσης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κρήτης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (ως διάδοχη Υπηρεσία της πρώην Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – ΔΙΑΠ της Περιφέρειας Κρήτης) για την ομαλή μετάβαση από το ΠΔΕ στο ΠΠΑ, μέσω της αποτύπωσης και αξιολόγησης της κατάστασης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τους δικαιούχους φορείς, της αξιολόγησης της πορείας ωρίμανσης ή και υλοποίησής τους και της πρότασης εκκαθάρισης του ΠΔΕ από έργα που είτε δεν είναι εφικτή η άμεση εκκίνηση της υλοποίησή τους, λόγω της χαμηλής ωριμότητας (εκπόνηση μελετών λήψη απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων), είτε η υλοποίησή τους εξελίσσεται με ιδιαίτερα προβληματικό τρόπο.