ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου “Road-CSR” – “A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices’’, με κωδικό PGI02364, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EUROPE, το οποίο έχει αναλάβει ως Εταίρος 2 η Περιφέρεια Κρήτης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κρήτης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η υποστήριξη της Ομάδας Έργου στην υλοποίηση των παραδοτέων του έργου και συγκεκριμένα στην παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στην διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, στην διοργάνωση περιφερειακών θεματικών σεμιναρίων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,  στην ανεύρεση και σύνταξη μια έκθεσης καλών πρακτικών ΕΚΕ στην Ελλάδα αλλά και στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για την ενσωμάτωση των αρχών της ΕΚΕ στην Περιφέρεια Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο αλλά και ενδεικτικά παραδοτέα του μπορείτε να βρείτε στο Παρατηρητήριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για την ΕΚΕ στον σύνδεσμο που ακολουθεί http://ris3.crete.gov.gr/eke/