ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την Επιτάχυνση της Υλοποίησης των Έργων της ως Δικαιούχος Δράσεων του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Παροχή  τεχνική υποστήριξης στην Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Λασιθίου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 αρμοδιότητας των εν λόγω Περιφερειακών ενοτήτων, προκειμένου οι δράσεις αυτές να προετοιμασθούν, οργανωθούν, διαχειριστούν και υλοποιηθούν.