ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την ενεργοποίηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9vi – Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του ΕΠ Κρήτη 2014 -2020»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το αντικείμενο του έργου περιλάμβανε παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών υποστήριξης τόσο των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ-ΤΑΠΤοΚ/ΕΚΤ) όσο και της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, αφ’ ενός για την επιτάχυνση των διαδικασιών επιλογής των περιοχών παρέμβασης, κατάρτισης και αναπροσαρμογής των στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ /ΕΚΤ μέχρι την οριστική έγκριση τους από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και αφ’ ετέρου για την εξειδίκευση των δράσεων που προβλέπονται στις Στρατηγικές  και την υποστήριξη στην έκδοση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους των δράσεων.