ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας άνω των ορίων του Ν.4412/2016   

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Υποστήριξη εργοδότη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την υλοποίηση της Πράξης «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση: Α) του Κέντρου Ημέρας για άτομα με Αυτισμό-ΔΑΔ και Β) του Κέντρου Εκπαίδευσης Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ– Προμήθεια Οχημάτων»,  η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020», και έχει λάβει κωδικό MIS 5034548: Προετοιμασία τευχών, συμβουλευτική υποστήριξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέχρι του σταδίου της κατακύρωσης του αποτελέσματος των διαγωνισμών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.