ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου  υποστήριξης και διαχείρισης του έργου με Διακριτικό τίτλο «IMAST» του Δήμου Ανωγείων στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Ανωγείων

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου «Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων – IMAST» στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 -2013. (Εταιρικό Σχήμα: Δήμος Ανωγείων – Συντονιστής Εταίρος, ΤΕΙ Κρήτης Εταίρος 2 & Δήμος Αραδίππου – Εταίρος 3)