ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή Υπηρεσιών  Συμβουλευτικής υποστήριξης για την Παρακολούθηση   φυσικού και οικονομικού της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του Κέντρου Ειδικών Παιδιών ο Άγιος Σπυρίδων» με κωδικό ΟΠΣ 5002442

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Κέντρο Ειδικών Παιδιών “Ο Άγιος Σπυρίδων”

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την οικονομική  παρακολούθηση και  την υποστήριξη του Κέντρου Ειδικών Παιδιών  Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ως δικαιούχου της πράξης   «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του Κέντρου Ειδικών Παιδιών ο Άγιος Σπυρίδων» με κωδικό ΟΠΣ 5002442 που είναι ενταγμένη στο ΕΠ Κρήτη 2014 – 2020.