ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών Παρακολούθησης, Διαχείρισης & Συντονισμού έργου στο πλαίσιο της Πράξης GEO IN, του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014- 2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – Κύριος Δικαιούχος, για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και το συντονισμό της Πράξης GEO IN. Ενδεικτικά παραδοτέα: Σύνταξη Αναφορών Προόδου, Προετοιμασία και υποβολή δικαιολογητικών επαλήθευσης δαπανών, Τροποποιήσεις της Πράξης, Υποστήριξη στα πλαίσια των Τεχνικών Συναντήσεων  της Πράξης, Οργάνωση και τήρηση φακέλων της Πράξης, Σύνταξη και ενημέρωση εργαλείων προγραμματισμού και παρακολούθησης της Πράξης και Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης.