ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης για την Επαρχία Πάφου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εκπόνηση ολοκληρωμένης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης,  με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τόσο για τις αγροτικές περιοχές όσο και για τις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της Επαρχίας Πάφου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγισης

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ