ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης για τις Επαρχίες Λάρνακας Αμμοχώστου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ολοκληρωμένης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης, με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τόσο για τις αγροτικές περιοχές όσο και για τις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας των Επαρχιών Λάρνακας & Αμμοχώστου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγισης.

ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ