ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο «BIOMASS» στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα -Κύπρος 2007-2013.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Φαιστού

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του Δήμου Φαιστού στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής και αξιοποίησης ξυλώδους βιομάζας για τη θέρμανση δημοτικών κτηρίων» και ακρωνύμιο «BIOMASS» στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 -2013. (Εταιρικό Σχήμα: Δήμος Φαιστού – Συντονιστής εταίρος, ΤΕΙ Κρήτης – Εταίρος 2, Φορέας Διαχειριστικής Ενότητας Δήμων Βαθέος Σάμου – Εταίρος 3 & Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης – Εταίρος4)