ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για το έργο με ακρωνύμιο «Safeport» στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικών στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ – Επικεφαλής Εταίρος, αναφορικά με την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το συντονισμό του έργου με τίτλο: «Ασφαλές Διασυνοριακό Λιμενικό Σύστημα (Cross – Border Safe Port-Network)» και ακρωνύμιο «Safeport» στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.