ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ  ΠΑΦΟΥ

Η εκπόνηση της μελέτης για την εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης έχει κύριο στόχο τον εντοπισμό των συνδεόμενων με το θαλάσσιο και παράκτιο χώρο ευκαιριών ανάπτυξης, την ανάδειξη των διαφορετικών ευκαιριών και προκλήσεων για την ολοκληρωμένη διάδραση γης και θάλασσας, και το σχεδιασμό δράσεων γαλάζιας ανάπτυξης για την περιοχή παρέμβασης.

Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης δράσεων με βασικούς αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας τους παρακάτω:

Ανάπτυξη Εναλλακτικών μορφών θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού,

Ορθολογική διαχείριση αλιευτικών πόρων,

Διατήρηση, προστασία και βελτίωση θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.