ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατάρτιση μελέτης για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με έμφαση στο Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (Τ.Α.Π.Το.Κ. – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του ΠΑΑ 2014-2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης Τοπικής Ανάπτυξης για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με έμφαση στο Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (Τ.Α.Π.Το.Κ. – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του ΠΑΑ 2014-2020.