Τίτλος έργου :   Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγίου Νικολάου για την περίοδο 2020 – 2024.

Η υπηρεσία αφορούσε στην υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στην υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών μέσω των οποίων καθορίζονται οι στόχοι, το όρμα και η στρατηγική του φορέα για τη χρονική περίοδο 2020-2024, προβλέπεται η εξέλιξη των μεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού του περιβάλλοντος, ενώ ακόμα προσδιορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.