ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εκπόνηση Μελέτης ανάπτυξης ενιαίων προδιαγραφών Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (CLUSTER) για τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Γεωπάρκα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη ενιαίων προδιαγραφών Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (CLUSTER) για τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Γεωπάρκα η οποία περιελάβανε καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων των περιοχών ενδιαφέροντος, διενέργεια Πρωτογενούς  Έρευνας Πεδίου στις επιχειρήσεις των Γεωπάρκων – εταίρων του GEO-IN, ανάλυση σύγχρονων τάσεων και καλών πρακτικών, καθορισμό ενιαίων προδιαγραφών προτύπου ποιότητας, σχεδιασμό πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών και προσδιορισμό προγραμμάτων κατάρτισης και αναβάθμισης των απασχολούμενων των τοπικών επιχειρήσεων.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ