ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Road-CSR” – “A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices’’, με κωδικό PGI02364, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EUROPE, το οποίο έχει αναλάβει ως Εταίρος 2 η Περιφέρεια Κρήτης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου “Road-CSR” – “A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices’’, με κωδικό PGI02364, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EUROPE, το οποίο έχει αναλάβει ως Εταίρος 2 η Περιφέρεια Κρήτης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κρήτης ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν…

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για το έργο με ακρωνύμιο «Safeport» στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για το έργο με ακρωνύμιο «Safeport» στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικών στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ – Επικεφαλής Εταίρος, αναφορικά με την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το…

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο «BIOMASS» στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα -Κύπρος 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο «BIOMASS» στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα -Κύπρος 2007-2013. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Φαιστού ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του Δήμου Φαιστού στα πλαίσια του…

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης και διαχείρισης του έργου με Διακριτικό τίτλο «IMAST» του Δήμου Ανωγείων στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου  υποστήριξης και διαχείρισης του έργου με Διακριτικό τίτλο «IMAST» του Δήμου Ανωγείων στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Ανωγείων ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου «Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Μελέτη/Εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων για την Α΄ δράση της ενίσχυσης των ΜΜΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη/Εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων για την Α΄ δράση της ενίσχυσης των ΜΜΕ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης /εμπειρογνωμοσύνης αναφορικά με τον πληροφοριακό και επιχειρησιακό σχεδιασμό (να είναι έτοιμες οι διαδικασίες προς χρήση από τους επενδυτές)…

SMART CITIES – Υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού, διοργάνωση ημερίδων και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού, διοργάνωση ημερίδων και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020»» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Χανίων ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης και επικοινωνίας της Πράξης Smart Cities…

Υπηρεσίες διαχείρισης και συντονισμού δημοσιότητας και πληροφόρησης της, διαχείρισης πράσινης κινητικότητας και Αξιολόγησης της της Πράξης με ακρωνύμιο «ECOROUTS» του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο του ΠΣ INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες διαχείρισης και συντονισμού δημοσιότητας και πληροφόρησης της, διαχείρισης πράσινης κινητικότητας και Αξιολόγησης της της Πράξης με ακρωνύμιο «ECOROUTS» του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο του ΠΣ INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Χανίων ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την παρακολούθηση του…

Παροχή υπηρεσιών Παρακολούθησης, Διαχείρισης & Συντονισμού έργου στο πλαίσιο της Πράξης GEO IN, του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014- 2020

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών Παρακολούθησης, Διαχείρισης & Συντονισμού έργου στο πλαίσιο της Πράξης GEO IN, του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014- 2020 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – Κύριος Δικαιούχος, για την παρακολούθηση,…

Σύμβουλος Υποστήριξης της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για τη διενέργεια διαγωνισμού άνω των ορίων δράσεων επικοινωνίας στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Κρήτη 2014 -2020

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σύμβουλος Υποστήριξης της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για τη διενέργεια διαγωνισμού άνω των ορίων δράσεων επικοινωνίας στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Κρήτη 2014 -2020 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ ΕΠ…

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας άνω των ορίων του Ν.4412/2016

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας άνω των ορίων του Ν.4412/2016    ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Υποστήριξη εργοδότη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την υλοποίηση της Πράξης «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση: Α)…