Η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε δραστηριοποιείται και παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε θέματα Επενδύσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης, καθώς και Αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προβάλλεται μια ολοκληρωμένη αντίληψη εκσυγχρονισμού, η οποία πηγάζει από τις τρεις κύριες ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης: την ανάγκη Ανάπτυξης Στρατηγικής και Στοχοθεσίας, την ανάγκη για συνεχή Μετασχηματισμό των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της, την ανάγκη για Μετασχηματισμό του Συστήματος Ανθρώπινων Πόρων και την εισαγωγή διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της Απόδοσης.

Ειδικότερα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
  • Σύνταξη επενδυτικών προτάσεων για τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες πχ. Leader, Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ)
  • Διαχείριση – παρακολούθηση έργων (Project Management)
  • Διαχείριση και αξιολόγηση σε σύνθετα έργα