Η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε δραστηριοποιείται και παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε θέματα εξεύρεσης χρηματοδοτήσεων και την ένταξη τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως Αναπτυξιακός Νόμος

Ειδικότερα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
  • Σύνταξη φακέλου Χρηματοδότησης
  • Σύνταξη επενδυτικών προτάσεων για τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες πχ. Leader, Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ)
  • Διαχείριση – παρακολούθηση έργων (Project Management)