Ενεργά ΠρογράμματαΝέα / Εκδηλώσεις

Αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της νέας δράσης «Πράσινος Αγροτουρισμός», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενισχύσεων με αντικείμενο τις «τουριστικές δραστηριότητες». Θα αφορά επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία θα συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Στόχος της Δράσης

Οι στόχοι που επιδιώκονται να επιτευχθούν μέσω της παρούσας δράσης, είναι οι ακόλουθοι:

α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού τουρισμού.

γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

*Κάθε υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς, επιπρόσθετα της περίπτωσης β) που είναι υποχρεωτική για όλα τα επενδυτικά σχέδια.

Συνολικό Ύψος Δημόσιας Δαπάνης

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 € και θα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία.Επίσης, δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Προσοχή: Στο παρόν υποέργο δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Κατώτατα και Ανώτατα Όρια Αιτούμενου Προϋπολογισμού των Επενδυτικών σχεδίων

Αυτά καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος του υπό ένταξη Φορέα. Πιο συγκεκριμένα:

  Μέγεθος επιχειρήσεων  Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμόςΑνώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός  
Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες500.000,00 Ευρώ7.500.000,00 Ευρώ
Μεγάλες500.000,00 Ευρώ12.500.000,00 Ευρώ  

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες θα είναι τόσο δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων όσο και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Αναλυτικότερα:

  1. Δαπάνες Περιφερειακών ενισχύσεων

Επιλέξιμες θα είναι τόσο δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων όσο και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Αναλυτικότερα:

  1. Δαπάνες Περιφερειακών ενισχύσεων

α) Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

γ) Οχήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης σε ποσοστό 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης.

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού στον βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.).

ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος.

στ) Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου ειδικού τύπου για μεταφορά ΑμεΑ.

ζ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα &branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει .

2. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

α) Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

β) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

γ) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Προσοχή: Δαπάνες που αφορούν εργασίες υλοποίησης του έργου οι οποίες ξεκίνησαν προγενέστερα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο παρόν Υποέργο, δεν είναι επιλέξιμες.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Ακολουθούν τα ποσοστά ενίσχυσης ανά Περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης

ΠεριφέρειαΜεγάλεςΜεσαίεςΜικρές – Πολύ Μικρές
Βόρειο Αιγαίο 30%40%50%
Κρήτη30% 40% 50%
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη30% 40% 50%
Κεντρική Μακεδονία30% 40% 50%
Δυτική Μακεδονία40%50% 50%
Ήπειρος30% 55% 50%
Θεσσαλία30% 40% 50%
Ιόνια Νησιά30% 40% 50%
Δυτική Ελλάδα30% 40% 50%
Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε. Εύβοιας)35%40% 50%
Π.Ε. Εύβοιας 40%50% 50%
Πελοπόννησο35%50% 50%
Π.Ε. Αρκαδίας40%50% 50%
Νότιο Αιγαίο30%40% 50%
Ανατολική Αττική/ Δυτική Μακεδονία25%35%45%
Δυτικός Τομέας Αθηνών15%25%35%

Χρηματοδότηση Επενδυτικού Σχεδίου

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Το 25% των επιλέξιμων δαπανών αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και δύναται να περιλαμβάνει ιδία κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό.

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής ή χρησιμοποίησης ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού. Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι, το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων υπαγωγής

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας αναμένεται να ξεκινήσει στις 30/05/2022, ώρα 12:00 και να ολοκληρωθεί στις 30/9/2022, ώρα 12:00. Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν περισσότερες της μίας αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Το άθροισμα του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, δεν δύναται να ξεπερνά τα ανώτατα όρια του Πίνακα 1. Επίσης, η αίτηση ενίσχυσης μπορεί να αφορά σε περισσότερους από έναν ΚΑΔ.

Έκδοση Εγκριτικών Αποφάσεων

Οι αποφάσεις εκδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810286088, ή/και στο e-mail: gm@anelixisc.gr