Η εταιρία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Α.Ε σε συνεργασία με τη ΒΙΑΝΑΜΕ Α.Ε., τον Στρουμπάκη Αντώνη αλλά και την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου υλοποιούν το ερευνητικό έργο “Βελτιωμένη Ποσοτικά και Ποιοτικά Παραγωγή Ασκολύμπρων (Scolymus hispanicus L.)” HydrAsk.

Αντικείμενο του έργου είναι η τεχνική και οικονομική διερεύνηση καθετοποιημένης παραγωγής του άγριου εδώδιμου βοτάνου ασκόλυμπρος (Scolymus hispanicus L.), μέσα από τον καθορισμό των βέλτιστων συνθηκών υδροπονικής καλλιέργειας, συγκομιδής, συντήρησης και διάθεσης σε νωπή, κατεψυγμένη και ξηρή μορφή, καθώς και εκτίμησης του μεγέθους της σχετικής αγοράς και του τρόπου επέκτασης της. Το Έργο HYDRASK εκτελείται στις παρακάτω 4 Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ1. Καθορισμός Βέλτιστων Καλλιεργητικών Συνθηκών

ΕΕ2. Αξιολόγηση των Βέλτιστων Μετασυλλεκτικών Χειρισμών

ΕΕ3. Αξιολόγηση Αγοράς και Εκτίμηση Δυνατότητας Διεύρυνσης της

ΕΕ4. Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγικής και Μετασυλλεκτικής Διαδικασίας και Διερεύνηση Επόμενων Επιχειρηματικών Επιλογών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου στην παρακάτω διεύθυνση https://hydrask.gr/.

Το έργο HYDRASK «Βελτιωμένη Ποσοτικά και Ποιοτικά Παραγωγή Ασκολύμπρων (Scolymus hispanicus L.) σε Υδροπονική Καλλιέργεια», με Κωδικό Έργου: Τ1ΕΔΚ-05550, χρηματοδοτείται από την Δράση Εθνικής εμβέλειας: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ [Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης].