«Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωργικής Αξιοποίησης Παραπροϊόντων Ελαιοκομίας ως Εδαφοβελτιωτικά» Ακρωνύμιο: CompOlive

Οι εταιρείες GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε., Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΜΑΕ και η ΤΜ Λύσεις ΕΠΕ συμμετέχουν στο έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωργικής Αξιοποίησης Παραπροϊόντων Ελαιοκομίας ως Εδαφοβελτιωτικά» και Ακρωνύμιο: CompOlive το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΠ “Κρήτη 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ). Αντικείμενο του CompOlive είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού προϊόντος…

Read more

Βελτιωμένη Ποσοτικά και Ποιοτικά Παραγωγή Ασκολύμπρων (Scolymus hispanicus L.) HydrAsk

Η εταιρία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Α.Ε σε συνεργασία με τη ΒΙΑΝΑΜΕ Α.Ε., τον Στρουμπάκη Αντώνη αλλά και την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου υλοποιούν το ερευνητικό έργο “Βελτιωμένη Ποσοτικά και Ποιοτικά Παραγωγή Ασκολύμπρων (Scolymus hispanicus L.)” HydrAsk. Αντικείμενο του έργου είναι η τεχνική και οικονομική διερεύνηση καθετοποιημένης παραγωγής του άγριου εδώδιμου βοτάνου ασκόλυμπρος (Scolymus…

Read more

DRip Irrigation Precise – DR.I.P Ορθολογική διαχείριση αρδευτικών υδάτων σε δενδρώδεις καλλιέργειες

Η εταιρία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Α.Ε σε συνεργασία με τις εταιρείες LANDCO και Future Intelligence υλοποιούν το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Στάγδην Άρδευση Υψηλής Ακριβείας για Δενδρώδης Καλλιέργειες» με ακρωνύμιο DRIP που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ένωση στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Η πρωτοβουλία των τριών εταιριών, με μακροχρόνια εμπειρία στους…

Read more