Ενεργά ΠρογράμματαΝέα / Εκδηλώσεις

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελούσε διαχρονικά, παρά τα όποια προβλήματα του,    το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο για την υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων  ενώ για την  επόμενη  περίοδο μαζί με το Ταμείο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

 Στους στόχους του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται η  προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μέσω της χορήγησης κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 1. Καθεστώτα ενίσχυσης

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελείται από 13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Τα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων, θα παρουσιάζουν θεματική στόχευση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους της ελληνικής οικονομίας που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επόμενη περίοδο και είναι τα ακόλουθα:

 1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Αφορά τις αναβαθμιζόμενες τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες και εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες, συνδυάζοντας μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται άπαξ ετησίως και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, χωρίς συγκριτική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να αναβαθμίζουν τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες, να εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες και να συνδυάζουν μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Τα υπαγόμενα  επενδυτικά σχέδια έχουν ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και λοιπές υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται άπαξ ετησίως και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, χωρίς συγκριτική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

3. Νέο Επιχειρείν

Αφορά δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Δικαίωμα να ενισχυθούν θα έχουν οι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα χωρίς προηγούμενη μετοχική συμμετοχή σε εταιρείες.

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ,
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Επιχορήγηση
 2. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και ορίζονται στο 100% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται άπαξ ετησίως και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, χωρίς συγκριτική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Tα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Οι Μεγάλες Επιχειρήσεις υπάγονται μόνο για παραγωγικές επενδύσεις και εφόσον οι επενδύσεις τους είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και δεν οδηγούν σε μετεγκατάσταση.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική Απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και ορίζονται έως το 100% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

Αφορά επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται άπαξ ετησίως και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, χωρίς συγκριτική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

Το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά τους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να αφορούν σε πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή/και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΚΑΔ 01 έως 15) συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, αφορούν στους τομείς:

 • Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
 • Της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων

Μόνο για το παρόν καθεστώς δικαιούχους αποτελούν και ατομικές επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου προϋπολογισμού έως 200.000€.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (ΚΑΔ 16 έως 32), πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, ή στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (ΚΑΔ 52.29.19.03), με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:
από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αναπτύσσουν επιχειρηματική εξωστρέφεια και εξαγωγικές δραστηριότητες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

Αφορά τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε:

 1. ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 2. εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 3. επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
 4. ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 5. ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 6. ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν.4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,
 7. ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, υπό προϋποθέσεις
 8. ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό προϋποθέσεις

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε εγκαταστάσεις:

 1. ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155),
 2. αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,
 3. τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping,
 4. καταδυτικού τουρισμού, σύμφωνα με τον ν. 4688/2020 (Α΄ 101).

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

11. Μεγάλες επενδύσεις

Αφορά την ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται άπαξ ετησίως και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, χωρίς συγκριτική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 15.000.000 ευρώ και να μην αφορούν στους κλάδους

 1. της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας
 2. τουριστικών επενδύσεων
 3. εναλλακτικών μορφών τουρισμού

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται άπαξ ετησίως και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, χωρίς συγκριτική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων είναι αυτά που εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

13. Επιχειρηματικότητα 360

Αφορά επενδυτικά σχέδια, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας , της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας , της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού,  αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων δεν μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν στους κλάδους:

 1. της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας
 2. της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας
 3. τουριστικών επενδύσεων
 4. εναλλακτικών μορφών τουρισμού

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

2. Υποβολή Προτάσεων

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, αναμένεται να τεθεί σε εντός του 2022 και θα περιλαμβάνει σταθερούς κύκλους προκηρύξεων ανά καθεστώς, ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα προετοιμασίας και καλύτερου προγραμματισμού των υποβολών των επενδυτικών τους σχεδίων.

Οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων, θα υποβάλλονται βάσει του ύψους  των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και βάσει των οριζόμενων στα οικεία καθεστώτα. Οι φορείς υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων είναι οι εξής:

 • Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας,
 • Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης,
 • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

3. Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού είναι οι φορείς που κατά τη στιγμή έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια και λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία,
  1. Συνεταιρισμός,
  1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
  1. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
  1. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
  1. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
   α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,

β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

γ)δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22.

Δικαιούχοι ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι οι φορείς που ασκούν την δραστηριότητά τους σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας.

Εξαιρούμενοι Φορείς που δεν έχουν το δικαίωμα υπαγωγής στα είδη ενίσχυσης και στα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού νόμου είναι:

α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),

β. οι προβληματικές επιχειρήσεις,

γ. επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:

γα. Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή

γβ. αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης,

δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία εκ των παρακάτω προϋποθέσεων:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000 ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Αρχικής Επένδυσης), προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις για δαπάνες Περιφερειακού Χαρακτήρα:

 • Δημιουργία νέας μονάδας,
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν,
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

4. Αξιολόγηση Προτάσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, ανάλογα με το επιλεγόμενο καθεστώς, θα γίνεται είτε τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, δηλαδή με συγκριτική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων, είτε με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, δηλαδή ανεξαρτήτως των λοιπών προτεινόμενων επενδύσεων.

5. Διαδικασία υπαγωγής, Αξιολόγησης και Ελέγχου των Επενδυτικών Σχεδίων

Οι αιτήσεις υπαγωγής θα υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού προγράμματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν). Το περιεχόμενο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα αποτελείται από σταθερούς κύκλους προκηρύξεων ανά καθεστώς, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού των υποβολών τους

Ανάλογα με το ύψος του επενδυτικού σχεδίου, οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ως εξής:

α. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας.

β. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης.

γ. Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

A. Υποβολή επενδύσεων

Α.1. Έλεγχος κάλυψης των προϋποθέσεων υπαγωγής, σχεδιασμός του επενδυτικού σχεδίου και επιλογή του καταλληλότερου καθεστώτος.
Α.2. Συλλογή δικαιολογητικών και προσφορών για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Α.3. Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας της επένδυσης.
Α.4. Συμπλήρωση απαιτούμενων αιτήσεων και ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών δικαιολογητικών και μελετών.

B. Αξιολόγηση επενδύσεων

Β.1. Παροχή υποστηρικτικών δικαιολογητικών και διευκρινήσεων
Β.2. Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων

Γ. Υλοποίηση επενδύσεων

Γ.1. Πραγματοποίηση προγραμματισμένων δαπανών
Γ.2. Τεκμηρίωση και υποβολή αιτημάτων τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου
Γ.3. Συγκέντρωση και οργάνωση δικαιολογητικών μερικής υλοποίησης της επένδυσης
Γ.4. Υποβολή αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου, μερικής υλοποίησης της επένδυσης
Γ.5. Παρακολούθηση διαδικασιών εκταμίευσης/λήψης των αντίστοιχων ενισχύσεων
Γ.6. Συγκέντρωση και οργάνωση δικαιολογητικών ολοκλήρωσης της επένδυσης
Γ.7. Υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου, ολοκλήρωσης της επένδυσης
Γ.8. Παρακολούθηση διαδικασιών εκταμίευσης/λήψης των υπολειπόμενων ενισχύσεων

6. Είδη Ενισχύσεων

Για τους φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια θα ενταχθούν στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 1. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.
 2. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
 5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος Β’ που αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

Οι ενισχύσεις της Φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης και της επιδότησης της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου.

7. Ενισχυόμενες Δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα ή
 2. Aποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα, σε καθεστώτα που προβλέπονται

Α. Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

– Επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

 1. Η κατασκευή,  επέκταση και  εκσυγχρονισμός κτηριακών και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
  1. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει,
  1. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
  1. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
  1. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

– Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

 1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
  1. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

– Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για περίοδο 2 ετών

Β. Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 2. Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 3. Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
 4. Δαπάνες για Καινοτομία στις ΜμΕ
 5. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις
 6. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
 7. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 8. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 9. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
 10. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 11. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 12. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 13. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 14. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 15. Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση

8. Ποσοστά Ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών ΕΚΤΟΣ Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται βάσει του είδους επενδυτικής δαπάνης.

Αν πρόκειται για μεσαία επιχείρηση το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 10, αν πρόκειται για  μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση το ποσοστό αυξάνεται κατά 20.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται  στο 80% του  ανώτατου ορίου του Χ.Π.Ε και μόνο  για τις Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις. Για να λάβει μια επιχείρηση  το 100%  του  ποσοστού που ορίζεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το αντίστοιχο καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο επιλέξιμο προς υποβολή στο καθεστώς Νέο Επιχειρείν ή στο καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές θα ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου (ορεινές, νησιωτικές, παραμεθόριες, πληγείσες από φυσικές καταστροφές).
 • Να υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (στο 90% του Χ.Π.Ε).
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

9. Μέγιστες Ενισχύσεις

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000.000 € (ή τα 5.000.000 € για το καθεστώς “Νέο Επιχειρείν”), εφόσον πληρείται η προϋπόθεση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα Αρχικής Επένδυσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.000.000 €, για δαπάνες αποκλειστικά ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων.

10.  Ίδια Συμμετοχή

Η συμμετοχή της επιχείρησης στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

11.  Υποχρεώσεις ενισχυόμενων Φορέων

Οι ενισχυόμενοι φορείς από το χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι τη λήψη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:

 • να τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, εκτός των επενδυτικών σχεδίων με επιλέξιμο κόστος μικρότερο των 300.000 ευρώ,
 • να τηρούν διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου,
 • να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 • να μην παύσουν την επιχείρηση,
 • να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,
 • να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού (περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης) με τη λήξη της σύμβασης leasing,
 • να μη μεταβιβάζουν ενισχυόμενα πάγια, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από καινούρια, ανάλογης αξίας και λειτουργίας,
 • να μη μεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης, παρά μόνο υπό όρους και με προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου,
 • να μην εκμισθώνουν την ενισχυθείσας επένδυσης, παρά μόνο υπό όρους και με προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου,
 • να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία ή αποσχίσουν τον κλάδο της ενισχυθείσας επένδυσης, παρά μόνο υπό όρους και με προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους (επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, εταιρική σύνθεση κτλ.),
 • να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.),
 • να αναρτούν πινακίδα με αναφορά στην ένταξη στο Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου,
 • να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) για κάθε έτος χρήσης της ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής,
 • να διατηρούν τα χαρακτηριστικά ειδικής αντιμετώπισης στην αξιολόγηση και στις παρεχόμενες ενισχύσεις.

Επιπλέον, οι φορείς πρέπει να διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής για 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.

Να τονιστεί πως ως διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, ορίζεται μία περίοδος έξι (6) ετών από την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.