Καλογεράκου Βασιλική

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Υπεύθυνη Τμήματος Διοικητικών Λειτουργιών

Δατσέρη Μαρία

Μηχανικός Χωροταξίας, MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Αναπτυξιακού Σχεδιασμού

Παναγουλοπούλου Μαρία

Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Δημοσίου Τομέα

Φραγκιαδουλάκη Κυριακή

Οικονομολόγος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Iδιωτικού Tομέα

Anelixis Maurogiannis
Μαυρογιάννης Κ. Γιάννης

Οικονομολόγος, ΜΒΑ, Προέδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Ιωάννης ΜαυρογιάννηςΠρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο κος Μαυρογιάννης Ιωάννης, είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το City University of Seattle. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α τάξης του ΥΠΕΧΩΔΕ στις Κατηγορίες 3 και 5 (Οικονομοτεχνικές Μελέτες και Επιχειρησιακή Έρευνα). Είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του…