Ιωάννης Μαυρογιάννης

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Anelixis Maurogiannis

Ο κος Μαυρογιάννης Ιωάννης, είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το City University of Seattle. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α τάξης του ΥΠΕΧΩΔΕ στις Κατηγορίες 3 και 5 (Οικονομοτεχνικές Μελέτες και Επιχειρησιακή Έρευνα). Είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, , μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) και μέλος του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (Ε.Δ.Ε.Ε.) ενώ έχει διατελέσει και αναπληρωτής Πρόεδρος της Συμβουλευτικής επιτροπής του ΣΕΣΜΑ. Έχει άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικής γλώσσας.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας από τον Απρίλιο του 2006 έως σήμερα και από τη θέση του ως ιδρυτής, εταίρος και Διαχειριστής στην εταιρεία Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Ι. Μαυρογιάννης και ΣΙΑ Ο.Ε» που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε που προέκυψε από την καθολική μετατροπή της παραπάνω το 2016, διαθέτει πλέον των 14 ετών επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό έχει συμμετάσχει από θέσεις ευθύνης με διαχειριστικές αρμοδιότητες ως Υπεύθυνος Έργου σε πλήθος έργων (μελέτες και υπηρεσίες) στους τομείς: Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιβάλλον και Διαχείριση Αποβλήτων, Δικτυώσεις, Δημοσιότητα Ενημέρωση – Διάχυση αποτελεσμάτων προγραμμάτων και έργων, Τεχνικός Σύμβουλος δημόσιων φορέων και ΟΤΑ, Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων διακρατικών ή ερευνητικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων κ.λ.π. Τέλος, κατέχει πολυετή εμπειρία ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : +30 2810 286 088 
Email : gm@anelixisc.gr