Επιχειρησιακός Ανασχεδιασμός (business process reengineering)

Εκπόνηση μελετών αναδιοργάνωσης υφιστάμενων επιχειρήσεων με στόχο την πλήρη αποτύπωση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης βάσει ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και τη σύσταση συγκεκριμένων διορθωτικών ενεργειών προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει τις οικονομικές της λειτουργίες καθώς και την οικονομική της απόδοση.

Στρατηγικός Σχεδιασμός (BUSINESS PLAN)

Εκπόνηση επιχειρηματικών στρατηγικών σχεδίων. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο για εμάς, αποτελεί εργαλείο ελαχιστοποίησης επιχειρηματικού κινδύνου. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης (αγορά, επιχείρηση), καθορισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων επιχείρησης και μετόχων, καθοδήγηση των ενεργειών των μελών-στελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Προσφορά υπηρεσιών σχεδιασμού, σύνταξης, εφαρμογής και ελέγχου προϋπολογισμού (Budgeting), σχεδιασμού και ανάλυσης ταμειακής ροής (Cash Flow), υπηρεσίες ανάλυσης κόστους (Cost analysis), καθώς και αξιολόγησης επενδύσεων.

Διαχείριση Έργου (Project Management)

Διαχείριση-διοίκηση έργου (Project Management), καθώς και υποστήριξη υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμβουλευτική υποστήριξη

σε θέματα οργάνωσης και Διοίκησης και για την απόκτηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.