Η πανδημία του COVID-19, είχε σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση μίας πρωτοφανούς κρίσης σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας.  Σύμφωνα με έρευνες του ΟΟΣΑ και του European Youth Forum δύο από τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία ήταν αυτοί της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας καθώς και της Νεολαίας.   Η Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Μ.Α.Ε., συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος Building Better με χρηματοδότηση από τις Στρατηγικές Συμπράξεις ΚΑ2 Erasmus+ το οποίο έχει σαν σκοπό:

  • Τη δημιουργία δικτύων και νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ Νέων, Υπεύθυνων Χάραξης Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και φορέων του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τομέα, διεγείροντας τη συμμετοχή των νέων και την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους.
  • Την ενίσχυση της δημιουργικότητας, του πολιτισμού και της πολυπολιτισμικότητας μέσω εργαλείων μάθησης, πόρους και υλικά που θα αναπτυχθούν μέσω του προγράμματος Building Better.
  • Την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εργασίας των νέων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και την αύξηση των ψηφιακών μέσων που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή στον τρόπο δημιουργίας, διαχείρισης και προώθησης δημιουργικών προϊόντων, πολιτιστικών αγαθών και εκδηλώσεων.

Το πρόγραμμα έχει σαν ομάδες στόχους:  Νέους ηλικίας 18-30 ετών, Εργάτες Νεολαίας (youth workers), Υπεύθυνους Χάραξης Πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας, Παράγοντες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, Τοπικοί Καλλιτέχνες κ.α.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης 3 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Νεολαίας, 2 Συμβουλευτικές Εταιρείες και 1 Ένωση φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης από 4 Ευρωπαϊκά κράτη (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία & Κύπρος).  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες. 

Μάθετε περισσότερα για το έργο:

https://building-better.eu/

Ακολουθήστε μας: Facebook