Νέα / Εκδηλώσεις

Η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα  αναμένεται να  πραγματοποιηθεί μέσα από 4 βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι τα εξής :

1ο  Το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 από το όποιό η ενίσχυσή των ιδιωτικών επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί κυρίως από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα με πόρους  3,6 δις ευρώ συνολικής δημόσιας Δαπάνης.   

2ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 ο οποίος  περιλαμβάνει δεκατρία διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης σε επιλεγμένους κλάδους και  τα οποία ενεργοποιούνται με ξεχωριστές προκηρύξεις .

3ο Το  Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας στο όποιό οι ιδιωτικές επενδύσεις ενισχύονται είτε μέσω επιχορηγήσεων είτε  κυρίως την  χορήγηση χαμηλότοκων δανείων .

4ο Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  2021 – 2027 το οποίο στοχεύει  στην  διαμόρφωση ενός έξυπνου, ανθεκτικού, ανταγωνιστικού, καινοτόμου & διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα.  

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα  αναμένονται οι πρώτες προκηρύξεις του  προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για τις δράσεις «Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ».

Βασικό χαρακτηριστικό των δράσεων αυτών, αποτελεί ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με την μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης (με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξάντλησης προϋπολογισμού – First Come First Served, εφόσον πληρούν την ελάχιστη βαθμολογία που θα οριστεί).   

Περιληπτικά οι ενεργές και αναμενόμενες δράσεις εντός του  έτους 2023, είναι οι εξής:

 1. Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ (αναμένεται), στοχεύει στη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.000 έως 1 εκατ. ευρώ.
 2. Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ (αναμένεται), ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως 200.000 ευρώ.
 3. Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ (αναμένεται), με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων με προμήθεια  εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 30.000 ευρώ.
 4. Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ (αναμένεται), αφορά επιχειρήσεις που αποσκοπούν στη ψηφιακή και τεχνολογική τους αναβάθμιση  με ελάχιστο και μέγιστο ενισχυόμενο προϋπολογισμό από 50.000 έως 650.000 ευρώ αντίστοιχα.
 5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ (αναμένεται), αφορά επιλεγμένες επιχειρήσεις όπου επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής με όρια ενισχυόμενου προϋπολογισμού από 200.000 έως 1.2 εκατ. ευρώ.
 6. Έξυπνη Μεταποίηση, (ενεργή έως 01/03/2023), αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων όπου επιδιώκουν τη βιομηχανική μετάβαση σύμφωνα με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0  και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 250.000 έως 6 εκατ. ευρώ.
 7. Εξοικονομώ – Επιχειρώ (αναμένεται), ενθαρρύνει τις παρεμβάσεις όπου στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφορά επενδυτικά σχέδια με ανώτατο προϋπολογισμό το ποσό των 500.000 ευρώ.
 8. Επιχειρηματικότητα 360ο (ενεργή έως 10/04/2023), επιχορηγούνται  επενδυτικά σχέδια που αφορούν  Μονάδες  αφαλάτωσης νερού (σε
  νησιώτικες περιοχές) και ανακύκλωσης , αθλητικές  εγκαταστάσεις , ορυχεία – λατομεία,  κέντρα αποθεραπείας , γηροκομεία.
 9. Τουριστικές Επενδύσεις, Β’ κύκλος (αναμένεται), ενισχύει επενδυτικά σχέδια όπου ανήκουν στο κλάδο του τουρισμού με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
 10.  Μεταποίηση – Εφ. Αλυσίδα, Β’ κύκλος (αναμένεται), αφορά επιχειρήσεις όπου ανήκουν στο τομέα της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας και ενισχύει παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη τεχνολογική και παραγωγική τους αναβάθμιση.
 11.  Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια, Β’ κύκλος (αναμένεται), υπάγονται επενδυτικά σχέδια όπου ανήκουν στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων .
 12.  Εναλλακτικός Τουρισμός (αναμένεται), ενισχύει επενδυτικά σχέδια στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Χώρας.
 13.  Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητάς και Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) (ενεργό) τα οποία ενθαρρύνουν την υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων μέσω της χορήγησης χαμηλότοκων δανείων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παροχής επιδότησης επί του χορηγούμενου επιτοκίου.

Ο πίνακας παρακάτω, απεικονίζει συνοπτικά τις ανωτέρω δράσεις με τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών, τα οποία είναι τα εξής:

 • Σκοπός
 • Ένταση ενίσχυσης
 • Ενδεικτικοί Επιλέξιμοι κλάδοι
 • Ενδεικτικές Επιλέξιμες δαπάνες
 • Κατώτατα και ανώτατα όρια προϋπολογισμού
 • Περίοδος Υποβολής
 • Μέθοδος Αξιολόγησης

Ακολουθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας των ενεργών και των αναμενόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810286088, ή/και στο e-mail: info@anelixisc.gr