Όλα τα  αναμενόμενα  βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία  σε έναν Πίνακα

Η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα  αναμένεται να  πραγματοποιηθεί μέσα από 4 βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι τα εξής : 1ο  Το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 από το όποιό η ενίσχυσή των ιδιωτικών επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί κυρίως από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα με πόρους  3,6 δις ευρώ συνολικής δημόσιας Δαπάνης. …